شرکت شمیم مدار الکترونیک (سهامی خاص) از سال ۱۳۶۸ در تهران به شماره ثبت ۵۲۴۳۲۶ به منظور تولید فیبرهای مدار چاپی شروع به کار کرد. بدین منظور با برند "زانیس" به شماره ثبت ۲۳۹۱۷۴ از سال ۱۳۹۳ تولید تخصصی چراغ های خانگی و اداری بر پایه ال ای دی را در دستور کار خود قرار داد. شرکت شمیم مدار الکترونیک (سهامی خاص) از سال ۱۳۶۸ در تهران به شماره ثبت ۵۲۴۳۲۶ به منظور تولید فیبرهای مدار چاپی شروع به کار کرد. بدین منظور با برند "زانیس" به شماره ثبت ۲۳۹۱۷۴ از سال ۱۳۹۳ تولید تخصصی چراغ های خانگی و اداری بر پایه ال ای دی را در دستور کار خود قرار داد. شرکت شمیم مدار الکترونیک (سهامی خاص) از سال ۱۳۶۸ در تهران به شماره ثبت ۵۲۴۳۲۶ به منظور تولید فیبرهای مدار چاپی شروع به کار کرد. بدین منظور با برند "زانیس" به شماره ثبت ۲۳۹۱۷۴ از سال ۱۳۹۳ تولید تخصصی چراغ های خانگی و اداری بر پایه ال ای دی را در دستور کار خود قرار داد. شرکت شمیم مدار الکترونیک (سهامی خاص) از سال ۱۳۶۸ در تهران به شماره ثبت ۵۲۴۳۲۶ به منظور تولید فیبرهای مدار چاپی شروع به کار کرد. بدین منظور با برند "زانیس" به شماره ثبت ۲۳۹۱۷۴ از سال ۱۳۹۳ تولید تخصصی چراغ های خانگی و اداری بر پایه ال ای دی را در دستور کار خود قرار داد. شرکت شمیم مدار الکترونیک (سهامی خاص) از سال ۱۳۶۸ در تهران به شماره ثبت ۵۲۴۳۲۶ به منظور تولید فیبرهای مدار چاپی شروع به کار کرد. بدین منظور با برند "زانیس" به شماره ثبت ۲۳۹۱۷۴ از سال ۱۳۹۳ تولید تخصصی چراغ های خانگی و اداری بر پایه ال ای دی را در دستور کار خود قرار داد. شرکت شمیم مدار الکترونیک (سهامی خاص) از سال ۱۳۶۸ در تهران به شماره ثبت ۵۲۴۳۲۶ به منظور تولید فیبرهای مدار چاپی شروع به کار کرد. بدین منظور با برند "زانیس" به شماره ثبت ۲۳۹۱۷۴ از سال ۱۳۹۳ تولید تخصصی چراغ های خانگی و اداری بر پایه ال ای دی را در دستور کار خود قرار داد.
محصولات پر فروش
Sticky Social Bar with CSS3 Animations